Med utgångspunkt i våra beständiga värderingar och vår långa historia av innovation, kvalitet och slitstarka produkter har vi nu satt som mål att bli världens mest hållbara väsktillverkare.

Vår nya globala strategi, som går under namnet ”Vår ansvarsfulla resa”, befäster våra mål fram till 2030. Det handlar om allt från hur våra produkter tillverkas till vilka påfrestningar de ska klara, hur vi tar ansvar genom att minska vår påverkan på planeten och hur vi ser till att våra medarbetare, samarbetspartners och samhället i stort deltar i och gynnas av vårt arbete.

Vi underlättar våra kunders resande genom att skapa marknadens bästa produkter och använda de mest hållbara och innovativa materialen och tillverkningsmetoderna.

Produkternas livscykel
Produkternas livscykel
Genom att skapa produkter som håller länge minskar vi belastningen på världens avfallssystem, men det är bara första steget. Genom våra långa garantier och våra många reparationscentra världen över ser vi till att du kan fortsätta resa, oavsett var du befinner dig.
REPARATIONSCENTRA
REPARATIONSCENTRA
REPARATIONSCENTRA
På våra reparationscentra kan vi reparera alla oavsiktliga skador och slitage på din Samsonite-väska. Vi har mer än 200 centra i över 65 länder.
Materialinnovation
Materialinnovation
Materialinnovation
Resurssnål design är något vi hela tiden fokuserar på. Vi väljer i allt högre grad hållbara och återanvändbara material av hög kvalitet samt återvunna material. Vårt branschledande tyg Recyclex® tillverkas av 100 % återvunna plastflaskor, vilket innebär att vi ger avfallet ett andra liv och minskar vår användning av nyproducerade material.
Sedan 2018 har vi lanserat över 50 produkter globalt som innehåller hållbara material, bl.a. Recyclex®, ett tyg helt tillverkat av PET-flaskor som återvinns efter konsumentsteget. Enligt våra beräkningar har mer än 68 miljoner 500 ml PET-flaskor därigenom fått ett andra liv.

Vi arbetar hårt för att minska vår påverkan på klimatet och har satt upp tydliga koldioxidmål som innebär att vi ska vara koldioxidneutrala år 2025. Vi tittar även på vad vi kan göra utanför vår egen verksamhet för att minska utsläppen i hela leveranskedjan.

Ökad effektivitet
Ökad effektivitet
Vi försöker kartlägga vårt sammanlagda koldioxidavtryck i alla verksamheter vi äger så att vi kan hitta de bästa sätten att öka effektiviteten och minska vår energiförbrukning och våra utsläpp.
Vårt mål är att utsläppsintensiteten i vår verksamhet ska ha minskat med 15 % år 2025 jämfört med 2017. Fram till 2019 har vi redan åstadkommit en minskning på 6,6 %.
Minska utsläppen
Minska utsläppen
Minska utsläppen
Vi strävar efter att minska utsläppen från de verksamheter vi äger samt från våra produkter och produktförpackningar. Vi tillämpar bästa praxis, använder grön energi och utvecklar nya lösningar för att bekämpa orsakerna till klimatförändringarna.

Vi bryr oss om människorna som lever i de samhällena där vi verkar och försöker se till att de har rimliga försörjningsmöjligheter. Vi uppmuntrar goda arbetsmetoder och försöker skapa positiv förändring även vid sidan av vår egen direkta verksamhet.

Respekt för mänskliga rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter
Som ett ansvarsfullt företag vill vi säkerställa att alla som arbetar för våra leverantörer behandlas väl och rättvist. Vi ansvarar för att mänskliga rättigheter respekteras för alla människor vars liv berörs av vår verksamhet och för att riktlinjerna i vår koncernövergripande uppförandekod följs.
SAMSONITES ETISKA RIKTLINJER
SAMSONITES ETISKA RIKTLINJER
Vår uppförandekod för leverantörer (”Samsonites etiska riktlinjer”) ålägger våra leverantörer att uppfylla våra krav i fråga om rättvisa och ansvarsfulla affärsmetoder på så sätt att alla som är involverade i tillverkningen av Samsonites produkter behandlas med respekt och hänsyn.
Ansvarsfulla inköp
Ansvarsfulla inköp
Vi arbetar också med våra leverantörer för att säkerställa att de varor de tillhandahåller utvinns och tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Även om vi redan har ett välfungerande efterlevnadsprogram kommer vi att fortsätta arbetet med att implementera våra standarder och säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i hela vår leveranskedja.
2019 genomförde Samsonite 314 kontroller på 288 fabriker i första leverantörsledet för att kontrollera att de uppfyller våra höga krav och följer våra policyer om ansvarsfull anskaffning. Vi kommer att fortsätta utöka vårt efterlevnadsprogram för att förhindra negativ påverkan på företaget på grund av bristande mänskliga rättigheter.

Våra medarbetare är en av våra största tillgångar, och vi vet att deras engagemang och arbetsvilja är avgörande för att vi ska nå våra hållbarhetsmål. Vi månar om dem genom att skapa en säker arbetsmiljö och en positiv företagskultur samt erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och bra stöd.

Engagemang och utveckling
Engagemang och utveckling
Vi vill att våra medarbetare ska trivas och utvecklas, och genom att hjälpa dem växa bidrar vi även till företagets tillväxt. Vi erbjuder meningsfulla utvecklingsmöjligheter, belönar och uppmärksammar goda prestationer och skapar en säker arbetsmiljö, samtidigt som vi främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
Vi har lanserat en ny global HR-plattform, Ask Athena, för att alla ska ha tillgång till information om utvecklingsmöjligheter, lön, förmåner och andra arbetsrelaterade villkor och processer.
Mångfald och inkludering
Mångfald och inkludering
Mångfald och inkludering
Vi eftersträvar en företagskultur som är lika mångfacetterad och levande som världen vi älskar att resa runt i och välkomnar människor från alla samhällsgrupper och ger alla samma möjligheter att utveckla sin fulla potential.
JÄMN KÖNSFÖRDELNING
JÄMN KÖNSFÖRDELNING
JÄMN KÖNSFÖRDELNING
Vår personalstyrka består av över 50 % kvinnor globalt sett, och vårt mål är att uppnå jämn könsfördelning på nyckelpositioner senast 2030.
På Samsonite vill vi göra skillnad på det sociala området och ge tillbaka till lokalsamhället. Oavsett om det handlar om att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer, ge av vår tid eller donera produkter vet vi att våra filantropiska insatser kan göra skillnad på ett meningsfullt sätt.
Vår strategi
Vår strategi
I mer än 100 år har Samsonite skyddat människors ägodelar när de reser runt i världen. Idag vill vi även skydda och bevara vår vackra planet och ta hand om våra mest utsatta och sårbara medmänniskor. Beslut om hur vi på bästa sätt bidrar till de samhällen vi verkar i fattas och genomförs lokalt. På alla platser där vi verkar strävar vi dock mot samma tre mål: skydda vår vackra jord, främja välbefinnande och stärka sårbara samhällen.
Protecting Earth's Beautiful Places
Protecting Earth's Beautiful Places
Vi strävar efter att skydda vår vackra jord genom skogsplantering och olika bevarandeprojekt. Fram till idag har projekten vi stöttar planterat uppskattningsvis 763 000 träd över hela jorden. Projekten har stor potential at skydda hotade arter, förhindra ekosystemkollapser och öka skogars och planteringars förmåga att binda kol från atmosfären. De förbättrar dessutom livskvaliteten för människorna som bor i eller nära dessa områden och skapar värdefulla livsmiljöer för vilda djur.
Promoting Wellbeing
Främja välbefinnande
Vi stöttar flera olika organisationer som arbetar med att förebygga och behandla fysisk eller psykisk ohälsa.
Promoting Wellbeing -Free Hugs
Empowering Vulnerable Communities
Stärka sårbara samhällen
Vi arbetar för att stärka sårbara samhällen genom att stödja program som hjälper enskilda personer, familjer och samhällen världen över att utvecklas.