Vår garanti

Samsonites produkter är noggrant testade för att garantera att de reseprodukter du litar på uppfyller våra höga standards. Följaktligen, om det uppstår problem med denna Samsonite-produkt ("Produkten") och om problemet orsakas av fabrikationsfel i material och utförande, kommer Samsonite, efter eget gottfinnande, antingen laga eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som anges häri. Garantin som ges i detta avtal gäller endast för den första köparen eller gåvomottagaren av produkten. Garantins varaktighet och beteckningen på de varor som omfattas av den anges på garantidokumentationen inuti produkten och / eller i listan över produktspecifikationer på vår hemsida.

Elektrik och elektroniska komponenter och kopplingar, kabler, adapter och batterier omfattas inte av garantin. Garantin som beskrivs här täcker endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakades av felaktig användning, opassande vård, olyckor, nötning, exponering till extrema temperaturer, lösningsmedel, syra, vatten, normal slitage eller felaktig hantering (t.ex. genom flygbolag); kosmetiska skador som t.ex. repor, bucklor, fläckar, förändringar i färg eller andra förändringar i produktens utseende som inte påverkar dess funktion är också exkluderade. Om produkten skadas under transport, gör en skadeanmälan till transportföretaget vid ankomst, om möjligt, innan tullen passeras.

Medan underhåll eller reparationer på din produkt som inte omfattas av garantin kan utföras av alla företag, kräver Samsonite att du endast använder ett auktoriserat Samsonite servicecenter ("servicecenter") för garantireparationer. Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer ogiltigförklarar garantin. För att hitta ett servicecenter var som helst i världen klickar du här, eller gå till https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Skicka inte din produkt direkt till Samsonite eftersom detta bara kommer att fördröja reparationen. Denna garanti är global och du kan få din produkt reparerad på vilket servicecenter som helst i världen. Du är dock ansvarig för alla kostnader för att skicka produkten till ett servicecenter, inklusive, men inte begränsat till, kostnader för emballage, frakt och tillämpliga skatter.

För garantiservice på ett servicecenter behöver du det ifyllda garantibeviset eller inköpskvittot i original. Servicecentret avgör sedan om problemet omfattas av Samsonites garanti. Om garantin gäller får du ett meddelande om huruvida produkten kommer att repareras eller bytas ut. Sådana reparationer eller byten kommer att ske på Samsonites bekostnad, inklusive eventuella kostnader som krävs för att returnera den reparerade eller utbytta produkten till dig. Om produkten ska bytas ut och produkten inte finns tillgänglig längre kommer Samsonite ersätter med en produkt av liknande värde.

Vi frånsäger oss uttryckligen ansvar vid oförutsedda skador och följdskador. Arbetskostnader och skador som hänförs till arbete som utförs av någon annan än ett servicecenter täcks inte av denna garanti. I den utsträckning tillämplig lag tillåter detta utesluts alla underförstådda garantier härmed. Garantin häri är begränsad till värdet av produkten. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktlås är endast avsedda att förhindra oavsiktlig öppning och kan inte nödvändigtvis förhindra stöld av produkten eller dess innehåll, eller att låset förstörs av personal vid flygbolag eller flygplats eller statliga myndigheter. Inspektera din produkt omedelbart efter att någon annan än du själv har hanterat den.

Vår garanti är avsedd att ge dig specifika juridiska rättigheter. Utöver de rättigheter som beskrivs häri, kan du också ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat eller från land till land med avseende på uteslutning eller tillämpning av underförstådda garantier, oförutsedda skador och följdskador samt reparation och utbyte. Följaktligen kan det hända att du inte omfattas av begränsningar eller undantag som särskilt anges i denna garanti.

I Europeiska unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande åtgärder från säljarens sida kostnadsfritt vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.