Environmental Social and Governance Report

MiljöRapport om samhällsengagemang och styrning

  • Människor
  • Planeten
  • Produkter
  • Rapporter
  • I fokus

Under sin över 100 år långa historia har Samsonite byggt upp ett anseende som en ansvarstagande, ärlig och tillförlitlig aktör, och vi är stolta över de olika hållbarhetsåtgärder som har vidtagits inom hela företaget. Förutom att tillhandahålla rese- och livsstilsprodukter av hög kvalitet har vårt företag under det senaste århundradet haft en positiv påverkan på de samhällen vi verkar i.

Människor

People

Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Samsonites anställnings- och arbetsförhållanden omfattar mer än 12 000 medarbetare. Företagets policy är att vi ska attrahera och behålla de mest kompetenta medarbetarna i alla regioner, erbjuda meningsfulla utvecklingsmöjligheter, belöna och uppmärksamma goda prestationer samt skapa en säker arbetsmiljö, samtidigt som vi främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Anställning

Samsonite verkar för rättvisa möjligheter till anställning och utveckling. Världen över strävar Samsonite efter att vara ett företag där de mest kvalificerade personerna vill arbeta, där människor anställs och avancerar baserat på sina meriter och där det finns stora interna utvecklingsmöjligheter.

Utveckling och utbildning

Samsonite fokuserar på att utveckla och uppmärksamma team. Vi söker också skapa en erkännandekultur som främjar goda prestationer och gör det möjligt att behålla talanger.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Samsonite strävar efter att skapa säkra arbetsplatser där medarbetarnas hälsa och välbefinnande främjas. Samsonite följer fastställda rutiner för att säkerställa efterlevnad av tillämplig arbetsmiljölagstiftning och regler.

Arbetsvillkor

I medarbetarkoden beskrivs Samsonites åtaganden i fråga om lagefterlevnad, etiska riktlinjer och en allmän tillämpning av Internationella arbetsorganisationens (ILO) arbetsvillkor. Dessa åtaganden syftar till att skydda våra medarbetare och motverka olagliga arbetsförhållanden, inklusive avskyvärda brott som barnarbete och människohandel.

Planet

Planeten

planet
Emissions

Utsläpp

Samsonite följer gällande lagar och bestämmelser avseende utsläpp av växthusgaser, utsläpp till vatten och mark samt produktion av farligt och ofarligt avfall. Vi strävar efter att minimera utsläppen och minska eller återvinna avfall där det är möjligt. Vi mäter energiförbrukning, utsläpp och avfall på alla våra tillverkningsanläggningar. Vi bevakar också energiförbrukningen vid de distributionscentra, regionalkontor och butiker som Samsonite betalar räkningarna för.

Use of resources

Resursanvändning

Samsonite strävar efter att effektivisera vår användning av energi och vatten. Vid tillverkningen på våra tre anläggningar används ett slutet vattensystem för kylning. Enligt lokal lagstiftning måste även avfallet rapporteras regelbundet. Produktionsprocesserna på våra anläggningar genererar minimalt med farligt avfall i enlighet med lokal lagstiftning, och detta avfall hämtas och hanteras på rätt sätt av externa avfallsföretag. Varje anläggning som ägs och drivs av Samsonite identifierar besparingsmöjligheter och vidtar egna energi- och utsläppsminskande åtgärder. Samsonite tillämpar sedan de viktigaste lärdomarna och bästa praxis på alla anläggningar som drivs i egen regi.

Natural resources

Naturresurser

Samsonites miljöengagemang tydliggörs genom vårt löpande arbete för att minska vår totala påverkan på miljö och naturresurser, både internt och, i vissa fall, även gentemot tredje part. Interna projekt relaterade till energiförbrukning, utsläpp och avfall medför även fördelar för många medarbetare. Samsonite har fokuserat på att minska utsläppskällor som genererar högre koldioxidekvivalenter genom att använda smarta tekniker eller alternativa tekniker i de fall det är möjligt.

recycling
recycling

Återvinning

och användning av lokala naturresurser
minskar vår miljöpåverkan

Samsonite uppmanar till spridning av idéer som minskar avfallet och energiförbrukningen på alla anläggningar som vi äger och driver. Till exempel används återvunna material i tillverkningen (bl.a. kartong, träpallar och, viktigast av allt, plastrester som antingen återanvänds direkt eller säljs som avfall till tredje part för återanvändning i alternativa produkter). Här följer några exempel på åtgärder vi har vidtagit:

  • Genomförandet av ”5S”-projektet (1) i Nashik i Indien (för identifiering och bortforsling av överflödig utrustning och avfall) har lett till ökad återvinning av material och utrustning som inte används.
  • Solpaneler har installerats på anläggningarna i Belgien och Ungern i syfte att öka användningen av förnybar energi.
  • Vid vår anläggning i Nashik, Indien, renas utsläppsvatten och regnvatten på plats och används för odling av trädplantor, som sedan planteras ut inom ramen för ett regionalt projekt (se avsnittet “Samhället” nedan). Genom dessa åtgärder har Nashik-anläggningen kunnat kompensera sin energiförbrukning genom koldioxidbindning.

Drift

operations

Samsonite strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett ärligt och hederligt sätt samt i enlighet med tillämplig lag. Vårt fokus på företagsansvar handlar inte bara om vad vi gör, utan också om hur vi gör det. Samsonite strävar efter högsta möjliga standard inom all verksamhet, i alla aspekter och för alla produkter vi säljer.

Supply Chain

Organisation av leveranskedjor

Samsonite jobbar för att säkerställa att våra samarbetspartner i vår globala leveranskedja tillämpar socialt och etiskt godtagbara tillverkningsförfaranden. Det var av omtanke om medarbetarnas välbefinnande som vi utarbetade våra etiska riktlinjer, vår uppförandekod för direkta och indirekta tillverkare i leveranskedjan. De etiska riktlinjerna beskriver vår vision när det gäller godtagbara verksamhetsmetoder relaterade till arbetsrätt, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, arbetsuppgifter, leverantörssystem och arbetarskydd. Dessa riktlinjer överensstämmer med Internationella arbetsorganisationens (ILO) principer, t.ex. förbud mot tvångsarbete och barnarbete. Samsonite vidtar åtgärder för att analysera och minimera sociala risker i leveranskedjan.

Community

Samhället

Samhällsengagemang är en viktig del av vårt arbete. Samsonite har ett starkt engagemang i de samhällen där vi verkar och där våra medarbetare lever. Samsonite stödjer även samhället genom att ge medarbetarna möjlighet att erbjuda ekonomiskt stöd, arbetstid och icke-monetära donationer till sina respektive samhällen. Samsonite betraktar lokala engagemang som en möjlighet att bidra till hälsa och ekonomiskt välstånd i dessa samhällen.

Produktansvar

Samsonite tar produktansvar på allvar i all vår verksamhet. Nedan beskriver vi vår syn på kundservice, dataskydd och sekretess, immateriell egendom, produktkvalitet och produkter.

customer service

Kundtjänst

Garantipolicyer för Samsonites produkter, information om tjänster och reparationer samt kontaktuppgifter till kundtjänst finns på vår webbplats. Kundtjänst hanteras lokalt i respektive region eller land. Reparationer utförs av våra egna reparationscentra eller tredje part.

data protection and privacy

Dataskydd och sekretess

Samsonites policy är att uppfylla lagkrav avseende dataskydd och sekretess.

product quality

Produktkvalitet

För var och en av våra största produktkategorier finns det en kvalitetshandbok. Samsonite har utarbetat ett omfattande program för kvalitetskontroll för att vi ska kunna säkerställa att alla produkter vi säljer uppfyller eller överträffar våra höga kvalitetskrav (t.ex. slitage och hållbarhet). Programmet beskriver vilka tester som ska utföras för våra varumärken/produkter och vilken testutrustning som ska användas vid dessa tester.

product testing

Produkttestning

Produkttester och kontroll av råmaterial, komponenter och färdiga produkter utförs vid Samsonites egna tillverkningsanläggningar samt av många olika tredjepartsleverantörer. På så sätt kan vi säkerställa att våra produkter tillverkas enligt högsta standard.

Tumble Test Tumlartest

Handle Test Handtagstest

Drop Test Falltest

Wheel Test Hjultest

Zipper Test Blixtlåstest

Locks Test Låstest

environment
environment

Miljöförvaltning

och stöd till utbildning i Indien

Samhällsengagemang är en viktig del av Samsonites arbete. Vi har ett starkt engagemang i de samhällen där vi verkar och där våra medarbetare lever. Alla beslut om samhällsengagemang, investeringar och välgörenhet fattas och verkställs lokalt.

I Indien har Samsonite till exempel tagit sig an ett 50 hektar stort landområde i närheten av vår tillverkningsanläggning. Marken är överbetad och jorden har eroderat sönder under många år. Samsonite har redan planterat tiotusen träd här vilket har resulterat i en liten miniskog av teak och mangoträd på fabriksområdet. Vi delar också ut plantor gratis i regionen i syfte att förbättra luftkvaliteten, den biologiska mångfalden och koldioxidnivåerna.

I Sydkorea driver vår personal ett omfattande trädplanteringsprogram som bl.a. omfattar Samsonite Forest Project, en månatlig, frivillig trädplanteringsaktivitet för medarbetarna på Nanjido Park i Seoul. Medarbetarna ges också möjlighet att skänka 14–34 dollar varje månad till World Vision, som på allvar förändrar livet för barn och hela samhällen. Samsonite i Sydkorea samarbetar dessutom med Future Forest, en sydkoreansk ideell organisation som bekämpar ökenspridning genom att plantera skog i ökenområden och organiserar en ”grön kår” för ungdomar. Företaget bidrar till skapandet av en 16 km lång och 0,05 km bred vindbrytande skog i syfte att stoppa utbredningen av Kubuqi-öknen i Inre Mongoliet. Medarbetarna skänker 10 dollar vardera varje månad och företaget donerar en procentuell andel av sin försäljning till Future Forest. Tillsammans uppgår summan till 170 000 dollar per år. Varje år deltar dessutom ett antal sydkoreanska Samsonite-medarbetare i Future Forests trädplanteringsprojekt i Kubuqi-öknen. Från och med 2017 har även Tumi i Sydkorea stöttat Future Forests arbete genom en penninggåva.

Vi fortsätter att stödja de samhällen där våra medarbetare lever och arbetar genom att ge medarbetarna möjlighet att skänka ekonomiskt stöd, arbetstid och icke-monetära donationer till sina respektive samhällen. Företaget ser lokala engagemang som en möjlighet att bidra till hälsa och ekonomiskt välstånd i dessa samhällen.

report
report

Rapport om miljö, samhällsengagemang och styrning

Nedan följer rapporter om Samsonites miljöarbete, samhällsengagemang och styrning. Här beskrivs Samsonites hållbarhetsarbete och mål för de kommande åren.

Rapport 2016

pdf Download

Rapport 2017

pdf Download